Felügyeleti szerveink

Felügyeleti szerveink

Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője

Hatáskör:

– az ingatlan tulajdonosának kötelezése az ingatlan bekötésére, amennyiben az ingatlan víziközmű-rendszerbe történő bekötését a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül nem teljesíti,
– az ingatlanok víziközmű használatba történő bekötésének elrendelése,
– a Felhasználó kötelezése a Szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, építmény, berendezés, felszerelés elbontására, leszerelésére, átalakítására,
– vízvezetési és szennyvíz-elvezetési szolgalom alapítása,
– a Felhasználó teljesítésre történő kötelezése, ha a Szolgáltató felhívására határidőn belül nem tesz eleget a hibák kijavításának, illetve az előírásoktól eltérő víziközmű-használat megszüntetésének,
– egy ingatlan ellátására több ivóvíz bekötővezeték létesítésének engedélyezése,
– a közterületen kialakítandó vízmérőhely helyének megállapítása,
– a tulajdonos kötelezése a létesítmények megfelelő átalakítására vagy megszüntetésére,
– a nem védett természeti területen a nádaratás, illetve a nádas égetésének az engedélyezése.

Cím: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Telefon: +36 (56) 503-442
Fax: +36 (56) 503-407
E-mail: jegyzo@ph.szolnok.hu
Honlap: www.szolnok.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Hatáskör:

Szolgáltatások minősége, biztonsága, termékfelelősségi szabályok alkalmazása, szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos Felhasználói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése.
A békéltető testület eljárásának igénybevétele nem zárja ki azt, hogy a lakossági Felhasználó egyidejűleg a területileg illetékes Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz forduljon.

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. szoba
Telefon: 56/510-621
Mobil: 20/373 2570
E-mail:  bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Honlap:  www.ec.europa.eu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közelekdési, Műszaki Engedélyezési Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztálya

Hatáskör:

Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a víziközmű-szolgáltatásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott korlátozásra vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a Felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó rendelkezések lakossági Felhasználókkal szembeni megsértése esetén a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség jár el. A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség eljárása során a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában Felhasználónak minősül akkor is, ha nem természetes személy.

Cím: 5000 Szolnok, Indóház út 8.
Telefon: +36 (56)513-336
Fax: +36 (56)510-204
E-mail: fogyved_eaf_szolnok@nfh.hu
Honlap: www.nfh.hu
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Fogyasztóvédelmi Főosztálya

Hatáskör:

– eljár a csatlakozásra, a hálózathoz való hozzáférésre, illetve a rendszer megfelelő minőségben való rendelkezésre állására vonatkozó rendelkezéseknek a víziközmű-szolgáltató általi megsértése esetén; ellenőrzi a Felhasználói igény kielégítését, ellenőrzi a Felhasználók által a közcélú hálózathoz való csatlakozás érdekében befizetett csatlakozási díj felhasználását,
– dönt a víziközmű-szolgáltatókkal szemben felmerülő panaszok ügyében, kivéve az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a víziközmű-szolgáltatásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott korlátozására vagy kikapcsolására, illetve a tartozás rendezését követően a Felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó jogszabályi előírások megsértésével összefüggő lakossági Felhasználói panaszokat.

Székheky: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Cím: 1388 Budapest, Pf.: 89.
Telefon: +36 (1) 459-7740
Fax: +36 (1) 459-7739
E-mail: fogyasztovedelem@mekh.hu
Honlap: www.mekh.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete

Hatáskör:

Gondoskodik a telep- és környezet-egészségügyi koordinálásáról, ezen belül medencés fürdővizek hatósági vizsgálati eredményeinek, valamint a hatósági ivóvízminta-vételi helyek és a kötelező vizsgálatok nyilvántartásáról. Elsőfokú szakhatósági tevékenységet folytat, illetve az ivóvízzel kapcsolatos panaszokat vizsgálja ki.

Székheky: 5000 Szolnok, Ady E. 35-37.
Cím: 5000 Szolnok, Pf.: 22.
Telefon: 56/422-102
Fax: 56/422-102
E-mail: kh.kozeu@jasz.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Hatáskör:

Környezetvédelemmel, természetvédelemmel, tájvédelemmel kapcsolatos panaszok esetén jár el, valamint szakhatósági jogköröket lát el.

Székhely: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.
Cím: 5000 Szolnok, Pf.: 25.
Telefon: +36 (56) 523-423
Fax: +36 (56) 343-768
E-mail: kozeptiszavideki@zoldhatosag.hu
Honlap: www.kotiktvf.kvvm.hu,
www.ktvktvf.zoldhatosag.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Területi Vízügyi Hatóság

Hatáskör:

Környezetvédelemmel, természetvédelemmel, tájvédelemmel kapcsolatos panaszok esetén jár el, valamint vízügyi hatósági, szakhatósági jogköröket lát el.

Cím: 5000 Szolnok, József Attila út 14
Postai cím: 5000 Szolnok, Pf.: 110.
Telefon: +36 (56) 510-040
Fax: +36 (56) 420-114
E-mail: jasz.titkarsag@katved.gov.hu
Honlap: jasz.katasztrofavedelem.hu, www.ktvktvf.zoldhatosag.hu
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Hatáskör:

Alapjogokkal kapcsolatos visszásságok kivizsgálása, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezhet.

Székheky: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Cím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: +36 (1) 475-7100
Fax: +36 (1) 269-1615
E-mail: panasz@ajbh.hu
Honlap: www.ajbh.hu
Szolnoki Törvényszék Cégbírósága

Hatáskör:

A cégjegyzési eljárás lefolytatása és a kérelemnek helyt adó végzés esetén, illetve e törvényben meghatározott esetekben hivatalból is, a cégre vonatkozó adat, jog, valamint tény cégjegyzékbe történő bejegyzése, illetve törlése. A cégjegyzék adatairól, valamint a cégiratokról tájékoztatás nyújtása A cégnyilvántartás közhitelességének és a cég törvényes működésének biztosítása érdekében –hivatalból, illetve kérelemre – törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása.

Cím: 5000 Szolnok, Baross út 1.
Telefon: +36 (56) 501-404
Fax: +36 (56) 412-636
E-mail: birosag@szolnokit.birosag.hu
Honlap: www.birosag.hu